plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (159)

Ruszyła rekrutacja do projektu "Szkoła dla Innowatora"

 

Tylko 10 dni potrwa nabór szkół podstawowych do projektu "Szkoła dla Innowatora". Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

"Szkoła dla Innowatora" to projekt, w którym udział weźmie tylko 20 publicznych szkół podstawowych z terenu Polski. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty. Działaniami objęte będą klasy VII szkół podstawowych.

Szkoły, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa dla nauczycieli, doposażenia pracowni, wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, możliwości organizacji spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm.

O zakwalifikowaniu szkoły do projektu zadecyduje motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w działaniach i wprowadzenia zmian w swojej szkole.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można na stronie internetowej: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.

źródło: www.inkubator.ilawa.pl

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XVI zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) XVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
5. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020 – 2037,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020r.,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2020,
4) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2020,
5) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2020,
6) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rąbity, gm. Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2020.

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Granty na zielone i niebieskie technologie. Do dyspozycji 80 mln. euro

7 stycznia 2020 roku ruszy nabór wniosków w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Program, którego wartość wynosi prawie 80 mln. euro, zarządzany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze zielonych i niebieskich technologii. Na wsparcie mogą też liczyć projekty ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i osobom starszym.

Do dyspozycji jest łącznie 80 mln. euro, z czego 50 mln euro zarezerwowane jest dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w obszarze technologii przyjaznych środowisku. Prawie 29 mln. euro to środki na działalność w obszarze wód morskich, śródlądowych i ich bezpośredniego otoczenia oraz na technologie poprawiające jakość życia.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Krajowym operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.eog.gov.pl  oraz www.parp.gov.pl.

 

 

źródło: www.inkubator.ilawa.pl

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XV zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 listopada 2019 r. (środa) XV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.

               

                                              Proponowany porządek obrad

 

1.    Otwarcie obrad Sesji.

2.    Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2019 r.

4.    Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2019r.

5.    Odczytanie Protokołu Nr IV Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 17 października 2019r.

6.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Zalewo w roku szkolnym 2018/2019.

7.    Informacjao zrealizowanych tematach za miesiące wrzesień- październik 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usługoraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

8.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.

9.    Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych:

 

a) radnych,

b) pozostałych osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.

 

10.  Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

11.  Podjęcie uchwał:

 

1)    w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych,

2)    wsprawie przyjęcia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zalewo na lata 2019 - 2032,

3)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Półwieś, gmina Zalewo,

4)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie gruntu położonego w obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo,

5)    w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bądki, gm. Zalewo,

6)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 79/2, położona w obrębie Surbajny,

7)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 84, położona w obrębie Janiki Wielkie,

8)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/19, położonej w obrębie Zalewo nr 1,

9)    w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

12.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.

13.  Sprawy różne.

14.  Zamknięcie obrad.

                   

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

 

                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      

                                                                                                  /-/ Jan Lichacz

 

 

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Co roku trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Rzucania Palenia. Tego dnia każdy palacz zachęcany jest aby przynajmniej na jeden dzień podjął próbę zaprzestania palenia.  Pomysł narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował  do czytelników swojej gazety, aby przynajmniej przez jeden dzień  nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia.

Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem w 1977 r. uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. Z czasem idea ta przyjęła się w innych krajach, a w 1991 r. także w Polsce.

Zaprzestanie palenia tytoniu przynosi szybko zauważalne i długotrwałe korzyści dla zdrowia.

Jakie są korzyści bezpośrednie zaprzestania palenia?

  • Gdy nikotyna przestaje działać na Twój organizm, ciśnienie krwi, temperatura ciała i puls wracają do wartości prawidłowych.
  • Organizm zaczyna się oczyszczać, m.in. zawartość szkodliwego tlenku węgla i ilość życiodajnego tlenu w Twojej krwi wracają do wartości prawidłowych.
  • Zmniejsza się ryzyko zawału serca!
  • Zaczynają regenerować się zakończenia nerwowe, powraca smak oraz węch!
  • Rozszerzają się oskrzela (tj. drogi oddechowe), zwiększa się pojemność płuc i łatwiej Ci oddychać!
  • Poprawia się krążenie krwi oraz lepiej pracują płuca, dzięki czemu codzienne czynności, takie jak spacerowanie, wiążą się z mniejszym wysiłkiem niż w okresie, w którym paliłeś papierosy.
  • Zaczynają odnawiać się rzęski (drobne włoski, które oczyszczają oskrzela); śluz przestaje zalegać w płucach (płuca lepiej się oczyszczają). Ustępują: kaszel, uczucie zatkania zatok, zmęczenie i duszność, a Ty masz więcej energii i rzadziej chorujesz!

Jakie odległe w czasie korzyści przynosi zaprzestanie palenia?

  • U byłych palaczy prawdopodobieństwo zgonu z powodu raka płuc jest mniejsze niż u osób, które nadal palą. Zmiesza się również ryzyko wystąpienia nowotworów gardła, pęcherza moczowego, nerek i trzustki.

Informacje na temat walki z nałogiem tytoniowym znajdziecie Państwo na stronie: http://jakrzucicpalenie.pl/

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Cykl szkoleń pn."Organizacja pozarządowa od A do Z"

Planujesz założyć organizację pozarządową, prowadzisz ją od niedawna lub działasz już od jakiegoś czasu. Chcesz się dowiedzieć, jak ją prowadzić zapisz się na cykl szkoleń pn. „Organizacja pozarządowa od A do Z”. W październiku czeka Cię cykl szkoleń z tematów ściśle powiązanych z III sektorem.

Stowarzyszenia ESWIP w ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego”, zaprasza do udziału w cyklu szkoleń dla przedstawicieli trzeciego sektora.

Zapisz się już dziś!!! Uzupełnij formularz pod linkiem https://forms.gle/kjXUJ3hAZvjsy6be6

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (nie więcej jednak, niż dwie osoby reprezentujące tę samą organizację/ grupę).

Wszystkie szkolenia będą realizowane w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie (CAL)


Terminy i tematy szkoleń

Zakres tematyczny

Termin

Miejsce

Środki finansowe na działalność organizacji pozarządowej

22.10, godzina 16:00

CAL, ul. Wiejska 2d

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem

24.10, godzina 16:00

CAL, ul. Wiejska 2d

Pomysły na działalność odpłatną                    lub gospodarczą w organizacji

28.10, godzina 16:00

CAL, ul. Wiejska 2d

Rozliczanie dotacji w organizacji

30.10, godzina 16:00

CAL, ul. Wiejska 2d

 

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

KONKURS O TYTUŁ „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego” Edycja za rok 2019

Zapraszamy do udziału w konkurs skierowanym do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 23 października 2019 r.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:
a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
c) konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,
d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Informację znajdują się tutaj:
Regulamin konkursu (klik)
Formularz zgłoszeniowy (klik)

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XIII zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 25 września 2019 r. (środa) XIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 10:30.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Wystąpienie pracownika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
4. Przyjęcie protokołu z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 czerwca 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 sierpnia 2019 r.
7. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie za 2018 rok.
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc czerwiec - sierpień 2019r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
11. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
12. Podjęcie uchwał:


1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze obejmującym część obrębu geodezyjnego Jerzwałd, gmina Zalewo,
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,
5) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 143/21, 192/4, 192/6, 192/7 i 296/4 o łącznej powierzchni 0,0376 ha, w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
6) w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania przysługującego Gminie Zalewo za nieruchomości obejmujące działki nr 135/3 i 133/5 o łącznej powierzchni 0,0085 ha, w obrębie Urowo, gmina Zalewo, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Iławskiego,
7) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zalewo do zasobu mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 127/4, położona w obrębie Półwieś,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 24, o powierzchni 0,0132 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 104/4, o powierzchni 0,1073 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 2,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, obejmującej część nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 8/3, o powierzchni 0,2500 ha, położonej w obrębie Zalewo nr 1
11) w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia ogólnopolskiego, działającego pod nazwą: „Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

13. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS