plnlenfrdeitrues
Ogłoszenia

Ogłoszenia (166)

Zaproszenie na XVII zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2020 r. (środa) XVII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 r.
4. Odczytanie Protokołu Nr V/19 Komisji Rewizyjnej, której posiedzenie odbyło się w dniu 10 grudnia 2019r.
5. Odczytanie sprawozdania z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2019 rok.
6. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
8. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020- 2037,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020r.
3) w sprawie dokonania zmian w treści uchwały NR VI/43/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 marca 2019 r., w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
4) w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Gminie Zalewo,
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Urowo, gmina Zalewo, pod nazwą „Plan Urowo”,
6) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 51/9, obręb 2 Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo na 2020 rok”,
8) w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Zalewo Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie,
9) w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zalewie zarządzania Gminnym Składowiskiem Odpadów Niebezpiecznych w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym) oraz Gminnym Składowiskiem Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo (zrekultywowanym, obecnie zamkniętym),
10) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barty na lata 2020 – 2027,
11) w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N gr. województwa (Latkowo) – Bajdy – Zalewo – etap I",
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na budowę wieży widokowej służącej do celów edukacyjno – turystycznych w Zalewie nad jeziorem Ewingi,
13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Warmińsko–Mazurskiemu na budowę pomostu edukacyjnego przy Jeziorze Płaskim w Jerzwałdzie,
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 219/3, położonej w obrębie Urowo,
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 232/18, położonej w obrębie Zalewo nr 1,
16) w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2022”.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.


Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz

 

1
0
0
s2smodern
powered by social2s
Czytaj dalej...

Nabór na biura w Inkubatorze Technologicznym w Iławie

Szukasz biura dla swojej firmy?

 

7 stycznia ogłoszony został nabór na najem dwóch biur w Inkubatorze Technologicznym w Iławie. Na złożenie dokumentów jest aż 10 dni.

 

Do celów naboru udostępnione zostały dwa umeblowane i klimatyzowane biura o powierzchni 16,32 m2 i 19,20 m2 w budynku przy ulicy Andersa 12. Ubiegać się mogą o nie firmy technologiczne i firmy sektora usług oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, pod warunkiem zarejestrowania działalności do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Czas pobytu w Inkubatorze wynosi 12 lub 24 miesiące. Niezależnie od długoterminowego wynajmu biur, Inkubator – poza naborem – oferuje też możliwość krótkoterminowego wynajmu biurek, sali spotkań i większej sali szkoleniowej: na godziny lub dni.

 

Procedura naboru jest niezwykle prosta. Jedynym dokumentem wymaganym do złożenia jest wypełniony formularz zgłoszenia. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi maksymalnie w terminie 7 dni od dnia zamknięcia naboru i zakończy się ogłoszeniem wyników naboru na stronach internetowych www.inkubator.ilawa.pl i www.pup.ilawa.pl.

 

Zasady wyboru firm oraz zasady pobytu w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości – Inkubatorze Technologicznym w Iławie określa Regulamin, dostępny na stronie www.inkubator.ilawa.pl. Cena wynajmu powierzchni w Inkubatorze za 1 m2 wynosi 20 zł brutto. W tę cenę wliczone są koszty eksploatacyjne. Do dyspozycji klientów jest też ogrodzony parking.

 

Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszenia i pozostałe dokumenty związane z ogłoszeniem o naborze dostępne są na stronie www.inkubator.ilawa.pl.

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzona dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 do 29 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, – tekst jednolity) dalej zwaną Ustawą ooś., Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, wynika obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów, m.in. programów opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Mając powyższe na uwadze, Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Powyższe organy ustaliły zakres informacji, zgodny z art. 51 ust.2 UOOS: pismo RDOŚ w Olsztynie znak WSTE.411.53.2019.BW z 17.12.2019 r. opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9022.4.67.2019.SG z 19.12.2019 r.

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentu wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 w terminie do 29.01.2020 r. w formie:

  1. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);
  2. drogą korespondencyjną na adres: Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (z dopiskiem „konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030”).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia
i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Poniżej można pobrać w wersji elektronicznej Prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 oraz Formularz konsultacyjny.

Do pobrania:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
  2. Formularz konsultacyjny do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030
1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Ruszyła rekrutacja do projektu "Szkoła dla Innowatora"

 

Tylko 10 dni potrwa nabór szkół podstawowych do projektu "Szkoła dla Innowatora". Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

"Szkoła dla Innowatora" to projekt, w którym udział weźmie tylko 20 publicznych szkół podstawowych z terenu Polski. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty. Działaniami objęte będą klasy VII szkół podstawowych.

Szkoły, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa dla nauczycieli, doposażenia pracowni, wyjazdów edukacyjnych dla uczniów, możliwości organizacji spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm.

O zakwalifikowaniu szkoły do projektu zadecyduje motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w działaniach i wprowadzenia zmian w swojej szkole.

Więcej informacji o projekcie uzyskać można na stronie internetowej: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.

źródło: www.inkubator.ilawa.pl

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Zaproszenie na XVI zwyczjną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 grudnia 2019 r. (środa) XVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 11:00.


Proponowany porządek obrad

 

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
5. Zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2020 – 2037,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020r.,

a) odczytanie projektu uchwały,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania,
d) dyskusja,
e) głosowanie – podjęcie uchwały,

3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2020,
4) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 2020,
5) w sprawie przejęcia przez Gminę Zalewo zadania Powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymaniu ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo w roku 2020,
6) w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Zalewo od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Rąbity, gm. Zalewo,
7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2020.

7. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 


Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jan Lichacz
 

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...

Granty na zielone i niebieskie technologie. Do dyspozycji 80 mln. euro

7 stycznia 2020 roku ruszy nabór wniosków w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Program, którego wartość wynosi prawie 80 mln. euro, zarządzany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze zielonych i niebieskich technologii. Na wsparcie mogą też liczyć projekty ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i osobom starszym.

Do dyspozycji jest łącznie 80 mln. euro, z czego 50 mln euro zarezerwowane jest dla przedsiębiorców, którzy chcą realizować innowacyjne projekty w obszarze technologii przyjaznych środowisku. Prawie 29 mln. euro to środki na działalność w obszarze wód morskich, śródlądowych i ich bezpośredniego otoczenia oraz na technologie poprawiające jakość życia.

Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Krajowym operatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronach internetowych: www.eog.gov.pl  oraz www.parp.gov.pl.

 

 

źródło: www.inkubator.ilawa.pl

1
0
0
s2smodern
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS